Soutěž
Urbanistická soutěž Spálená - Charvátova
Nový obchodně administrativní komplex budov s doplňkovým bydlením dokončuje a zhodnocuje prostor nad stanicí metra.
Pohled z ulice

Název: Urbanistická soutěž Spálená - Charvátova Místo: Stanice metra Národní, Spálená ulice, Praha 1
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 190 000 m3 / plocha území 52000 m2
Rok: 2001
Typ: Soutěž, Urbanismus, Novostavba
Ocenění: Odměna - Architektonická soutěž
Kompletní info
Zpráva
Urbanistický koncept volného prostoru, vzniklého při stavbě stanice metra, vychází z blokové zástavby okolí a dokončuje volné území také jako blok, jasně čitelný jako novotvar, který přispívá k mnohotvátnosti prostředí současným výrazem. Ulice tvořené dosud jednou stranou jsou vložením bloku definovány. Uprostřed bloku je vytvořeno nové náměstí, které je přístupné ze všech okolních ulic. Budova lemující Spálenou ulici ustupuje od uliční čáry čímž vzniká další malé náměstí kryté daleko přesahující střechou domu. Křižující se pasáže v přízemí domů slouží obchodu, v horních patrech je administrativa a v nejvyšších patrech byty.
Urbanizmus
Urbanistický koncept vychází z blokové struktury zástavby okolí a dotváří nezastavěné území také jako blok. Vzhledem k tomu, že původní charakter a utváření lokality, byly výstavbou v 19. A 20, století zcela setřeny, je vkládaný blok řešen jako čitelný novotvar přispívající k mnohotvárnosti prostředí současným výrazem. Prostory Spálené, Vladislavovy, Charvátovy a Purkyňovy jsou chápány jako uliční prostory. Uliční čára je zcela zachována v ulici Charvátově a Vladislavově. Ve Spálené je potvrzena v úrovni říms. V Purkyňově je vytvořen nepravidelný uliční prostor, vzniklý vložením nové hmoty do rostlé středověké struktury města. Novou kvalitu přináší centrální prostor náměstí uvnitř bloku. Síť komunikací je doplněna pěší uličkou podél OD Tesco, krátkou spojkou v pokračování ulice Charvátovy a dvěma průchody v novém bloku. Ty spojují nové náměstí s ulicí Vladislavovou a Purkyňovou. Náměstí v celé šířce proniká pasáží pod hlavním objektem a stává se klidovým protipólem rozptylného prostoru pěší zóny ve Spálené ulici. Náměstí je řešeno jako samostatný pravidelný centrální vnitřní klidový prostor bloku propojující zároveň všechny přilehlé prostory. Hladina zástavby navazuje na nižší část OD Tesco takže stávající domy pojišťovny, obchodního domu a domu č.p. 105 na protější straně zůstávají výškovými dominantami.
Doprava
Celý blok je uvažován jako pěší zóna. Ulice spálená jako pěší zóna s tramvají. Její součástí je široký prostor, krytý přesahující střechou nového domu. Tento prostor navazuje na širokou obchodní pasáž, která prochází domem a plynule přechází do prostoru náměstí a dále do ulice Vladislavovy. Tím je dána hlavní pěší komunikační osa ve směru východ-západ doplněná paralelní Purkyňovou a novou uličkou podél OD Tesco. Propojení náměstí do Charvátovy a Purkyňovy a ulice Spálená a Vladislavova tvoří síť severo - jižních komunikací. Kombinace obou systémů v prostoru náměstí vytváří i diagonální trasy. Na kraj náměstí jsou vyústěny eskalátory metra s vestibulem minimalizovaným tak, že netvoří překážku pěšímu provozu. Parkování je umístěno v suterénu ve východní a západní části pozemku nezastavěné metrem. Obě parkoviště pro celkem 316 aut jsou kontejnerová s automatickým zakládáním. Vjezd do obou parkingů je na nároží Purkyňovy a Vladislavovy ulice. Automobilový provoz je řešen dostřednou jednosměrnou ul. Vladislavovou, jednosměrnou odstřednou Jungmannovou a Spálenou, všechny s parkovacím pruhem. Režim Národní se nemění.
Architektura
Zástavba je rozčleněna do tří objektů tvořících otevřený blok s vnitřním prostorem náměstí. Blok je orientován a otevírá se k ulici Spálené. Vladislavova a Purkyňova vytvářejí intimní uliční prostory. Řešení bloku sleduje tři hlavní zásady:
- Vytvoření maximálního volného pěšího parteru
- Zdůraznění horizontální dimenze prostoru (relativně nízkou výškou zástavby)
- Zakrytí zadních fasád Národní třídy a zásobovacího dvora OD Tesco
Největší objekt při Spálené ulici má zcela uvolněné přízemí, pouze bloky vertikálních komunikací a na ně navazující obchodní prostory tvoří ostrůvky v parteru a vymezují obchodní pasáž. Druhé a třetí podlaží tvoří hmota položená rovnoběžně s OD Tesco, která vybíhá do náměstí a vytváří uličku s nástupy do obchodního domu a zároveň zakrývá zásobovací dvůr. Na této hmotě a na dvou kubusech vertikálních jader spočívají poslední dvě podlaží domu kryjící pasáž. Vytvářejí ustupující fasádu Spálené a zároveň uzavírají západní stranu náměstí. Plasticky tvarovaný objekt korunuje a sjednocuje rozsáhlá střecha. Kryje mohutným konzolovým vyložením veřejné prostory v ulici Spálené i prostor před východem z metra. Východ z metra v přízemí je minimalizován v eliptický vestibul, nad kterým jsou v prvním a druhém patře kancelářské prostory. Na náměstí tak vzniká nízký, měkce tvarovaný objekt akcentující vstup do metra. Výraz hlavního domu je dán jednoduchým tvarováním, použitými materiály pohledového betonu a skla a technicistními detaily ocelové konstrukce střechy a sklo – aluminiového pláště. Zbývající dva domy jsou tvořeny hladkými hmotami nad nepravidelným půdorysem sledujícím uliční čáru. Jeden z objektů tvoří první point de vue zakřivené Purkyňovy ul. při pohledu ze Spálené, druhým je bytový dům osazený v ose zakončení této ulice. Reaguje na slepou uličku a neukončený štít Vladislavovy ulice eliptickým tvarem s uliční fasádou na všech třech stranách. Jednodušší materiály- omítka a sklo- korespondují s materiály okolí a podporují působení hlavního objektu jako těžiště bloku.
Pohled z ulice

Panorama

Pohled z ulice

Model

Model

Model

Model

Model