Soutěž
Bydlení Špitálka , Neherovská ul. Praha 6 – Hanspaulka
Zástavba výjmečného území ve vizuálním kontaktu s funkcionalistickou památkou osady Baba je navrženo formou rozptýlených individuálních rodinných domk
Fotografie modelu z nadhledu

Kryštof Štulc
Název: Bydlení Špitálka , Neherovská ul. Praha 6 – Hanspaulka Místo: Neherovská, Na Špitálce, Praha 6
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 25 rodinných domů
Rok: 2001
Typ: Soutěž, Urbanismus
Kompletní info
Zpráva
Území je ohraničeno ulicemi Neherovskou, Na Fišerce, Na Špitálce a Na Kodymce. V současné době je na tomto území neobhospodařovávaná louka, zahrádkářská kolonie a hřiště pro neorganizovaný sport. Území se svažuje jižním směrem. Leží uprostřed území individuální zástavby rodinnými domky, jehož původním krystalizačním jádrem byl statek Fišerka. Území nikdy nebylo řešeno jako velké urbanistické téma ani jako součást jiného urbanistického konceptu a není pro takovýto přístup díky teréní konfiguraci a stávající zástavbě vhodné. Urbanistický koncept Zengrovy ulice jako jedné ze dvou os s diagonálními větvemi sbíhajících se v náměstí Na Santince nebyl kompletně realizován. Výstavba rodinných domků, převážně z meziválečného období, která obklopuje toto území tento koncept nepotvrdila a omezila jeho význam na lokální urbanistický detail. Tato kobercová výstavba nerespektující předznamenání dané území statkem Fišerka dává poměrně rozsáhlému území novou charakteristickou urbanistickou strukturu, která je příbuzná struktuře sousedních území Hanspaulky a Baby.
Jižní orientace svahu, klidová poloha, způsob využití území a existující infrastrultura vytvářejí optimální podmínky pro zamýšlený typ zástavby.
Návrh se záměrně nepokouší vnést na území téma. Zástavba je navržena ve struktuře, respektující zcela převládající strukturu okolní zástavby a svým prostorovým uspořádáním, měřítkem výškou i velikostí s okolím splývá v jeden harmonický celek. V architektonickém řešení objektů a v detailu se předpokládá vytvoření svébytné enklávy současného architektonického výrazu řešené v tomto rámci jako soubor víceméně příbuzných objektů jasně proklamujících vůči svému okolí dobu svého vzniku a tvořících jakýsi protipól souboru Baba na protějším návrší.
Stávající alej Na Kodymce byla využita jako charakteristický lokální kompoziční prvek. Její prodloužení lemuje západní stranu území a tvoří veřejný zelený promenádní prostor s nádhernými výhledy na panoráma Hradu. Při jejím zakončení u Neherovské ulice je umístěno veřejné hřiště. Pěší průchod územím v pokračování Zengrovy ulice je zachován. Řešení zeleně na parcelách předpokládá akcentování vstupů solitérními stromy a vytvoření nepravidelného pásu vyšší zeleně ve směru východ – západ ve středu území.
Situace

Kryštof Štulc
Fotografie modelu

Kryštof Štulc
Fotografie modelu

Kryštof Štulc
Fotografie modelu

Kryštof Štulc