Soutěž
Pomník II. Odboje
Návrh pomníku místo obvyklého fetiše sochařského prvku nabízí klidné neokázalé meditativní prostředí, stálou připomínku pro všechny kdo nezapomínají.
Detail pamětní desky

Kryštof Štulc
Název: Pomník II. Odboje Místo: Praha 1 Klárov
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. Kryštof Štulc
Velikost: 300 m2
Rok: 2003
Typ: Soutěž, Interiér, Novostavba, Design
Ocenění: 2.cena - Ideová soutěž 2003
Kompletní info
Zpráva
Návrh pomníku místo obvyklého fetiše sochařského prvku nabízí klidné neokázalé meditativní prostředí, stálou připomínku pro všechny kdo nezapomínají, kdo cítí úctu a zodpovědnost . Pomník v každém z nás. Zářez do zemně symbolizuje podzemní hnutí odporu. Zapuštěním do země pomník nevytváří prvek konkurující siluetě Hradu. Pražský Hrad se naopak jeví v průhledu z prostoru památníku jako inspirace heroismu a symbol cíle a smyslu oběti.

Urbanistické řešení

Prostor Klárova patří k nejstarším osídlením na území Prahy. Díky svému dlouhodobému historickému vývoji, během kterého změnil mnohokrát své prostorové i výškové uspořádání zanechávaje v lokalitě otisk své doby, je místem vzniklým postupným růstem, adicí nových prvků a symbiózou se stávající zástavbou, nikoli realizací jednotné architektonické koncepce. Přes tento fakt je Klárov vnímán jako kvalitní, v kontextu s Hradem harmonicky se uplatňující prostor, jehož vývojové utváření je uzavřeno. Návrh pomníku tento fakt plně respektuje stejně jako předpokládané podzemní garáže. Pomník je umístěn ve volné ploše parku mírně mimo těžiště této plochy i celého prostoru v návaznosti na pěší cesty nově upravené v souvislosti s řešením podzemních garáží. Je orientován k prostoru před stanicí metra a chodníku podél parku a tramvajové trati, které jsou těžištěm celého prostoru.

Architektonické řešení

Pomník má formu mírně se svažujícího zářezu do terénu zakončeného deskou, která vybíhá z podzemí nad terén, kde tvoří pamětní desku. Toto řešení mající svůj symbolický význam zároveň vytváří pomník, jehož hmota a silueta nenaruší stávající vžité historické prostředí. Pomník místo bombastických gest vybízí k zamyšlení. Je řešen jako prostředí sloužící jak soukromé pietní kontemplaci tak oficielním slavnostním příležitostem. Tyto dvě části se prolínají a tvoří jeden celek ale mají samostatné příchody. Zatímco prostor kontemplace, vytvořený zářezem pod úrovní terénu je přístupný z pěší komunikace protínající klidové prostředí parku, prostor oficielních akcí s pamětní deskou je přístupný z chodníku podél hlavní komunikace.

Ideová koncepce

Zářez – chodba s konotacemi podzemí, ilegality, utajení a cesty vedoucí z hlubin na povrch, ze tmy ke světlu symbolicky reflektuje historickou skutečnost. Podélné stěny chodby tvoří kamenné bloky, pravidelně proříznuté drážkou do příčných desek, které jsou nepravidelně štípány do tvarů připomínajících (nejasně) siluetu člověka. Symbolizují tisíce neznámých bezejmenných lidí, kteří se v ilegalitě postavili na odpor, každý sám a přece bok po boku. Rovněž čelo chodby je z téhož kamene. Podlaha je z hladkého pohledového betonu. Před čelní stěnou je ocelový plát s textem „ Obětem II. odboje 1939 -1945 „ který vybíhá nad terén, kde mění směr a tvoří vodorovnou desku s vyřezaným letopočtem 1939 – 1945, na kterou je možno klást věnce. Vzájemná interakce materiálů a jejich provázanost je připomenutím součinnosti jednotlivých složek odboje. Štěrbinové nasvětlení ocelové desky pod úrovní podlahy zářezu je světlem naděje a vzdoru.
Celkový pohled z náměstí

Kryštof Štulc
Pohled k Pražskému Hradu

Kryštof Štulc
Pohled ze zářezu

Kryštof Štulc
Noční pohled na zářez

Kryštof Štulc
Celkový noční pohled

Kryštof Štulc
Detail kamenného reliéfu

Kryštof Štulc
Noční osvětlení

Kryštof Štulc
Fotografie modelu

Kryštof Štulc
Fotografie modelu

Kryštof Štulc
Fotografie modelu

Kryštof Štulc