Soutěž
Centrální zona Zlína
Cílem soutěže bylo vytvoření a kultivace nových vstupních veřejných prostorů města a využití opuštěných Baťových závodů pro potřeby centra města.
Celkové urbanistické řešení

Název: Centrální zona Zlína Místo: Zlín/Zlín
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 15000 m2 / 650 bytů, 180 000 m2 obchodu a služeb
Rok: 2005
Typ: Soutěž, Urbanismus
Kompletní info
Zpráva
Celková koncepce návrhu
Cílem ideového návrhu území Zlín centrum je řešení tří nejzávažnějších urbanistických problémů města tj.: za prvé celkové dopravní řešení místní i dálkové sítě, za druhé architektonicko a stavební dořešení dvou základních městotvorných prostorů Náměstí Práce a Náměstí T.G. Masaryka s Gahurovou ulicí a za třetí konverze východní části bývalých Baťových závodů pro funkci centra města, efektivním nenásilným způsobem využívajícím v maximální míře přirozeného potenciálu města, jeho stávajících struktur a zařízení i konfigurace terénu s minimalizací nákladných ekonomicky i technicky náročných a pro město nepřirozených složitých technických řešení.

Celková urbanisticko architektonická koncepce
Urbanisticko architektonická koncepce je založena na konstituování centrální oblasti jako soustavy samostatných vzájemně propojených prostorů s diferencovaným pěším a automobilovým provozem a bezkolizním propojením všech tří stávajících těžišť města tj.Náměstí Práce, Náměstí T.G. Masaryka s Gahurovou ulicí a Níměstí Míru pěšími trasami jak mezi sebou tak s nově revitalizovaným centrem. Nově navrhované stavby jsou umísťovány a tvarovány tak, aby neuspořádanou centrální oblast artikulovaly na jednotlivé jasně vnímatelné prostory a zároveň zdůraznily jejich charakter. Východní část Baťových závodů mění své využití a je integrována do městské struktury jako přirozená součást a obohacení městského centra.

Rozšíření městského centra
Východní část Baťových závodů, objekty řady 10,20 a 30, má ideální polohu pro rozšíření centra města. Pravidelná síť komunikací po rekonstrukci umožní vytvoření životaschopné tkáně města s dostatečnou dopravní obsluhou a preferovanými pěšími trasami. Dosavadní striktní uzavření a oddělení území od zbytku města je nahrazeno propojením mezi objekty 21 a 31, 51 a 61, a 81 a 91 na jihu na třídu T. Bati a v oblasti domů řady 40 a v prostoru před stávajícím nádražím ČD na novou „Nádražní“ komunikaci na severu tak, aby tato část splynula a stala se přirozenou součástí centrální oblasti Zlína. V rámci řešení této části je navrženo přemístění autobusového i vlakového nádraží do společné budovy ve výhodnější poloze, dostavba volného území na sever od budov „1“ a „2“ a rekonstrukce, přestavba či náhrada stávajících budov pro účely městského centra. Prostor náměstí - lokálního těžiště – mezi novou budovou na sever od „1“ a „2“a polyfunkčním domem na ose Gahurova prospektu je propojen se sady kolem zámku podchodem v šíři tohoto náměstí, takže oba prostory se integrují a slouží jako pěší spojení s Náměstím Míru.

Historické centrum a ostatní části města
V historické části města se předpokládá dostavba bloku na východní straně náměstí Míru, dostavba jeho jižní strany domem s loubím nad stávající pěší komunikací (stromy na náměstí jsou zachovány) a objektem nad parkingem na nároží ulic Kvítkové a Dlouhé. U rozestavěného nákupního centra Čepkov je navržena redukce naddimenzovaného parkingu ve prospěch rozšíření zeleně. Připravované stavby : kulturní a univerzitní centrum, bytový komplex Březnická, obchodní centrum Čepkov, polyfunkční dům Bartošova a připojení Antonínova jsou zapracovány.
Zákres do fotografie

Axonometrie

Schema zásad řešení