Realizace
Černý most Bytový dům Bryksova-Maňákova (C) Praha 14
Pravoúhlý blok se segmentovým zkosením na severní straně tvoří jednu stranu náměstí. Na druhé straně vzmezuje prostor hlavní ulice směřující k náměstí
Celkový pohled od jihu

Kryštof Štulc
Název: Černý most Bytový dům Bryksova-Maňákova (C) Praha 14 Místo: Obytný soubor Černý most čp. 750-759 ulice Maňákova Bryksova, Praha 14
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 111 bytů, 106 garáží
Rok: 2001
Typ: Realizace, Novostavba
Ocenění: 2. cena v kategorii Novostavba - Soutěž fasáda roku 2001
2.cena - Baumit 2001 - fasáda roku
Kompletní info
Zpráva
Pravoúhlý blok se segmentovým zkosením na severní straně tvoří jednu stranu náměstí. Na druhé straně vzmezuje prostor hlavní ulice směřující k náměstí. Fasáda domu je ve spodních patrech plasticky členěna loubím a v horních patrech balkony a lodžiemi. Zakončení domu pergolami teras posledního patra odlehčuje jeho působení. Umožňuje průhled na nebe ale zároveň definuje pravidelný tvar domu. Vertikální plastika symbolizující vstupní bránu do města, umístěná na náměstí před domem kontrastuje s jeho horizontálními liniemi.
Obytný dům je součástí většího celku obytného souboru na východním okraji Prahy v místě dříve vyprojektovaného sídliště. Území na konečné stanici metra bylo členěno novou uliční sítí, která musela respektovat již provedené kolektory. Nové urbanistické řešení představuje návrat k tradičním městským hodnotám a klasickým městotvorným prvkům, interpretovaným v nových podmínkách. Zástavba řešená formou polouzavřených bloků vytváří sevřené uliční prostory s obchodním parterem i klidové pěší zóny a pobytové vnitrobloky se zelení a dětskými hřišti. Bariérové domy rozmístěné po obvodu souboru chrání obytné prostředí před nadměrným hlukem a jasně vymezují enklávu nového bydlení. Návaznosti jednotlivých bloků a střídání uličních prostorů lemovaných většinou krytými pasážemi s rozvolněnými shromažďovacími prostory náměstí či klidovými plochami dvorů vtiskují pestrému hmotově prostorovému řešení řád a rytmizují jeho vnímání při pohybu souborem. Objekty zakončující pohledové osy komunikací dávají souboru přehlednost a usnadňují rychlou místní orientaci.
Vlastní dům o pěti až šesti podlažích leží v bezprostřední blízkosti konečné stanice metra. Tvoří severní část souboru a severovýchodní fasádou vymezuje prostor náměstí před stanicí metra. Severní část bloku, kde byla jako bariérový objekt umístěna administrativní budova s konvexní fasádou obrácenou k metru, byla provedena jen v suterénech. Nadzemní podlaží budou realizována v další etapě výstavby. Obytná část reaguje ne svažitý terén, na kterém je umístěna, různým počtem podlaží v severní a jižní části domu a využitím výškového rozdílu pro umístění garáží ve vnitrobloku. Atika domu je v jedné výškové úrovni, kterou administrativní budova mírně převyšuje a tvoří tak lokální akcent náměstí a předprostoru metra. Byty v objektu mají v průměru nadstandardní velikost. Na byty navazující balkony a lodžie mají dostatečnou šířku, aby sloužily jako exteriérové pobytové prostory. Modravá fasáda, která je ve spodních partiích plasticky členěná loubím a balkony nebo lodžiemi, se směrem vzhůru zklidňuje a je zakončena vzdušnými pergolami teras ustupujícího patra, které odlehčuje působení domu. Pergoly umožňují průhled na nebe, ale zároveň přesně definují pravidelný tvar domu. Členění oken a průběžné balkony zdůrazňují horizontální dimenzi domu, která kontrastuje s převážně vertikálním členěním okolních domů. Kontrast horizontály s vertikálou umocňuje i plastika na náměstí s konotacemi oblouku, mostu, brány. Symbolizuje Černý most jako vstupní bránu do hlavního města. Plastika je umístěna v centru náměstí a na pohledové ose Bryksovy ulice.

Pohled z náměstí s plastikou

Josef Váša
Pohled z náměstí. V popředí lávka pro pěší

Josef Váša
Pohled z Maňákovy ulice. Jihozápadní fasáda

Josef Váša
Jihovýchodní nároží

Vladimír Štulc
Pohled z náměstí s fontánou

Josef Váša
Náměstí s plastikou

Vladimír Štulc
Rampa pro pěší

Vladimír Štulc
Jihovýchodní fasáda do Maňákovy ulice

Vladimír Štulc