Soutěž
Telehouse- administrativní budova Telecomu
Soutěžní návrh na novou budovu Telecomu v sousedství stávajícího ředitelství.
Zákres do fotografie - pohled z východu

Kryštof Štulc
Název: Telehouse- administrativní budova Telecomu Místo: Olšanská ulice, Praha 3 - Žižkov
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Kryštof Štulc
Velikost: 123 000 m3 / 33 000 m2
Rok: 2003
Typ: Soutěž, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Administrativní budova pro 1500 zaměstnanců je řešena dvěma křídly s možností umístění halových i individuálních kanceláří. Prostor mezi křídly, který je zastřešený dvoupodlažní obdélníkovou hmotou, tvoří nálevkovitý vstupní prostor před hlavním vstupem do budovy. Budova tak působí jsko jednoduchý kubus s mohutným portikem. Hmota domu je odlehčena žaluziemi na osluněných stranách, které vytváří druhou transparentní fasádu a odlehčují působení budovy.
Navržené využití stavby je v souladu s údaji územního plánu, ve kterém je území charakterizováno jako stabilizované smíšené území městského jádra.
Objekt je situován rovnoběžně s Olšanskou ulicí v uliční čáře dané objektem Telecomu (Olšanská 6) na ploše dopravního závodu a části parkoviště. Stávající nástupní prostor je zachován a rozšířen o zbývající plochu parkoviště, řešenou formou sadových úprav. Budova Telehouse má vlastní nástupní prostor navazující na chodníky Olšanské ulice a propojený se stávající nástupní plochou. Zrušený parking je nahrazen nově navrženými parkovacími plochami pro 205 aut mezi objektem Telehouse a Olšanskými hřbitovy. Toto území lze považovat za územní rezervu pro případnou extenzi, ve které by parkování bylo řešeno pod objektem.

Dopravně je Telehouse napojen na Olšanskou ulici při západní hranici pozemku. Obsluha objektu a přístup do garáží pod objektem je ze zapuštěného přízemí z jižní a severní strany objektu. Severní přístup je řešen částečně krytou komunikací pod nástupní plochou. Stávající vjezd do podzemního parkingu je zrušen.

Pěší komunikace procházející územím kolmo k Olšanské jsou protaženy a napojeny na doporučenou pěší trasu podél hřbitovů, s předpokládanou výhledovou kultivací zahradními úpravami.
Architektonické řešení převádí do hmot tvarů základní zadání provozního řešení požadujícího umístění většiny z 1500 zaměstnanců v halových (nebo skupinových) kancelářích doplněných menším počtem individuálních kanceláří. Hmota domu je členěna do dvou částí v jejichž styčném bodě je umístěno vertikální komunikační jádro a zaměstnanecké zázemí, sanitární a technické vybavení objektu, takže z obou částí je toto provozně servisní centrum každého patra snadno přístupné a umožňuje i vzájemnou komunikaci mezi oběma částmi. V prvních pěti podlažích mají halové kanceláře lichoběžníkový půdorys s kolmým užším křídlem, s flexibilním využitím buď pro individuální kanceláře, kombinaci individuálních kanceláří s kancelářemi skupinovými nebo pro halové kanceláře. Mezi těmito křídly vzniká trojúhelníkový prostor nástupní piazzy zužující se směrem k hlavnímu vchodu. Poslední dvě patra sjednocují půdorys do jednoduchého obdélníku s obdobným členěním jako v typickém patře a zastřešením vstupní piazzy vytvářejí monumentální portikus, vyznačující hlavní vstup do budovy. Výrazným prvkem který dává jednoduché velké hmotě domu náznak nehmotnosti a transparentnost jsou stínící systémy na osluněných fasádách (jih, západ). Všechna nadzemní podlaží jsou využita pro kancelářský provoz; východní část přízemí navazující na stávající nástupní prostor a západní část sníženého přízemí, které využívá výškového rozdílu mezi úrovní řešeného parkingu a dopravního závodu a navazuje na obslužnou komunikaci mezi objekty Telehouse a Policií ČR, jsou využity pro obchodní parter a služby a pro sportovní zázemí zaměstnanců; v jižní části přízemí je jídelna zaměstnanců s kuchyní. Skladovací a technické provozy jsou v části sníženého přízemí. Zbytek sníženého přízemí a další podzemní podlaží jsou věnovány parkingu s předpokládanou kapacitou 300 aut a navrženou rezervou v druhém podzemním podlaží pro cca 200 aut.
Využitím stávající infrastruktury a napojením na centrální zdroj vytápění jsou dopady na životní prostředí minimalizovány. Celý objekt je řešen bezbariérově.
Vnější vzhled objektu utváří kombinace pevných plných štítových stěn, perforovaných v místech halových kanceláří bezrámovými okenními otvory (s větracími křídly) a prosklenými závěsovými stěnami. Stínící systémy na jižní a západní straně dávají obvodu budovy předsunutý druhý plán, který vylehčuje působení rozsáhlé hmoty domu a dává povrchu kompaktních fasád hloubku.

Zákres do fotografie - pohled ze západu

Kryštof Štulc
Vizualizace vstupu do budovy

Kryštof Štulc
Severní pohled

Kryštof Štulc
Jižní pohled

Kryštof Štulc